XJNU Timeline

  

Predecessor:

Urumqi No.1 Teacher’s College

1906-1978: Urumqi Teacher’s College (Urumqi No.1 Teacher’s College)

 

Xinjiang Teachers’ Training Center

1972: Teachers’ Training Center for Primary and Middle Schools, Xinjiang Education Department

1964-1972: Urumqi University for Opening-Up

1972-1978: Xinjiang Teachers’ Training Center

 

Xinjiang Normal University:

In December, 1978, Xinjiang Normal University was established by merging Urumqi No. 1 Teachers’ College and Xinjiang Teachers’ Training Center