Current Leadership

Party Affairs

Executive

Secretary

 

Wu Wenwu

 

President

Weili Balati

 

 

 

 

Deputy Secretaries

Weili Balati

Li Guoliang

Vice Presidents

Wu Wenwu

Niu Ruji

Wang Xiaofeng

Xue Hui

Huang Zhongwei

Gulipali Abudula

Mohedeer Yasen